Vedtægter

Vedtægter for DcH Frederikshavn.

 

§1
Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening.
Dens hjemsted er Frederikshavn.
Foreningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.§2

§2
Foreningens formål er dels, at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Det er endvidere foreningens formål, at tilbyde hunde interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangs punkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen

   1. Samle hunde interesserede personer i en forening.
   2. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
   3. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
   4. Formidle trænings- og konkurrence tilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
   5. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde, at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hund.
   6. Arbejde på at den fastholder medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
   7. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
   8. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
   9. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Nye medlemmer, samt genindmeldte, betaler et indskud, der fastsættes at Bestyrelsen

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Medlemmer der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af foreningen.

Foreningen tilmelder nye medlemmer til Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening efter gældende regler.

 

§4

Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge

Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke inden d. 1. november har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler mindst følgende sager:

   1. Valg af dirigent
   2. Beretning af foreningens formand
   3. Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer
   4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
   5. Indkomne forslag
   6. a) Valg af formand. (lige årstal)
   7. b) Valg af kasserer. (ulige årstal)
   8. a) Valg af 3 bestyrelses medlemmer. (lige årstal)
   9. b) Valg af 2 bestyrelses medlemmer. (ulige årstal)
   10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
   11. Valg af 2 revisorer.
   12. Valg af 1 revisor suppleant.
   13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring; kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden vider sender efter kontrol en kopi til DcH’ s sekretariat

 

§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme – og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer; i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.

 

§9

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og kassereren vælges for 2 år adgangen (henholdsvis lige og ulige årstal) af den ordinære generalforsamling.

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 3 (lige årstal) og 2 (ulige årstal) ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med én suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formanden, næstformanden og kassereren danner foreningens forretningsudvalg, der varetager foreningens daglige ledelse.

Forretningsudvalget har tegningsret for foreningen.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

 

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand, og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag; et medlemskartotek og en protokol.

 

§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’ s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt, tilfalder landsforeningen.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsen OU-medlem, selv skreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’ s logo(er)

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 31. januar 2013.